ไทย
English

การรับสมัครอาสาสมัครแรงงาน (อสร.)

Labor volunteers recruitment

คุณสมบัติของอาสาสมัครแรงงาน

Qualifications

1. มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปี บริบูรณ์
2. มีความประพฤติเรียบร้อย ซื่อสัตย์สุจริต และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
3. สมัครใจ และเสียสละเวลาเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน
4. มีภูมิลำเนา หรือถิ่นพำนักอาศัยประจำอยู่ในเขตตำบล อำเภอ ในจังหวัดที่เปิดรับสมัคร
1. Thai nationality, age 20 years or older.
2. Have a good behavior, polite, honest, and good in human relations.
3. Voluntarily and applying for time to assist the operations of the Ministry of Labor.
4. Have a domicile or residency in the sub-district or district in the province where the application is open.

หลักฐานประกอบการสมัคร

Required documents

1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
2. สำเนาบัตรประชาชน 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 
1. Application photo (not older than 6 months)
2. Copy of ID card
3. Copy of house registration